ZESTAW  
 

Zestawy El-Go Flat - nowość na skalę światową!

Zestawy służą do budowy obwodów elektronicznych i są przeznaczone dla młodzie¿y w wieku szkolnym oraz dla starszych u¿ytkowników. System El-Go Flat charakteryzuje siê p³ask± budow± oraz odmiennym od zastosowanego w klasycznym zestawie El-Go sposobem połączeñ miêdzy segmentami - s± to połączenia magnetyczne bezpośrednie. Umożliwia to prezentację obwodów na tablicy szkolnej. Łatwość budowania obwodów sprawia że nauka elektroniki staje się przyjemna a efekt działañ widoczny jest już po kilku minutach u¿ytkowania zestawu. Wszystko za spraw± nowatorskiego sposobu łączenia segmentów - wystarczy zbli¿yæ je do siebie a resztê pracy wykona za nas pole magnetyczne.

Zwróćmy uwag na mo¿liwości dydaktyczne jakie niesie ze sobą system El-Go Flat. Na segmentach znajdują sią symbole elementów elektronicznych oraz ich opisy. Sam element zosta umieszczony tak aby był widoczny w trakcie użytkowania zestawu. Kolejnym atutem jest możliwość budowania obwodów na tablicy szkolnej - paskie segmenty idealnie przylegają do metalowego podłoża. Zestawy El-Go Flat są innowacyjn± pomoc± naukow± pomagającą w realizacji zajęć z fizyki, elektrotechniki lub techniki. Prowadzenie zajęć ułatwia niezwykła łatwość tworzenia obwodów.

Zestawy El-Go Flat są produktami polskimi.


  Film1 - TEACHBOARD